Webs relacionades
Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya

El SIBosC s'ha beneficiat del programari desenvolupat al CREAF al llarg dels anys, sobretot de MiraMon (per gestionar la cartografia) i MiraBosc (per gestionar les bases de dades dels inventaris forestals) i, indirectament, de GOTILWA+, un model que simula el creixement dels boscos.

MiraBosc

MiraBosc

MiraBosc és un gestor de bases de dades creat expressament per facilitar el càlcul de les principals variables dels inventaris forestals (sobretot l'IEFC i els inventaris nacionals IFN2 i IFN3). Una versió reduïda, el Lector de MiraBosc, permet consultar la base de dades mitjançant assistents que afavoreixen que l'usuari no hagi de conèixer el llenguatge SQL.

Des d'un primer moment, ateses les capacitats de MiraMon de representar i gestionar objectes de tipus punt i cartografia de diferents tipus, tant MiraBosc com el lector poden exportar les consultes realitzades a un format compatible amb MiraMon. D'aquesta manera, la integració entre la informació (bases de dades i cartografia) i el programari (MiraMon i MiraBosc) és completa.

MiraBosc On Line

MiraBosc On Line

MiraBosc On Line té dues versions: la que permet la consulta interactiva de la informació de l'IEFC: MiraBosc On Line -v.IEFC i la que permet consultar les dades de l'Inventari Forestal Nacional (IFN2 i IFN3): MiraBosc On Line -v.IFN (Cal tenir JAVA instal·lat), per executar MiraBosc On-Line seguiu les instruccions d'aquest document.

Tant en un cas com en l'altre la informació s'obté en pocs passos seleccionant diverses opcions. A grans trets permet fer quatre grans tipus de consulta: estadística dels boscos (dasometria), estadística dels arbres (indicadors dendromètrics), tarifes de cubicació, equacions de cubicació i al·lomètriques per espècies o informació desglossada de cada estació de mostreig. Qualsevol consulta es pot restringir o desglossar segons l'àmbit territorial, el grup funcional (espècie o grups d'espècies) i per classe diamètrica.

El resultat es pot ordenar (ascendent o descendent) per qualsevol de les variables seleccionades i es pot exportar a una aplicació externa.

MiraMon

MiraMon

Tot i no formar part del SIBosC directament, MiraMon, un Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) i software de Teledetecció (http://www.creaf.uab.cat/miramon), està íntimament relacionat. S'ha emprat en l'elaboració del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya i dels Mapes de models de Combustible i de models d'Inflamabilitat. També s'ha fet servir per als encreuaments de capes neccessaris per elaborar les taules de superfícies per orografía, per àmbit administratiu, espais d'interès natural, etc.

GOTILWA+

GOTILWA+

El model Gotilwa (http://www.creaf.uab.cat/gotilwa+) simula els fluxes d'aigua i carboni als boscos de diferents ambients (des dels boscos boreals del nord d'Europa fins als boscos escleròfils mediterranis), per diferents espècies (coníferes i planifolis, ja siguin caducifolis o perennes) i en condicions ambientals canviants (degut al clima o a diferents règims d'explotació).

Previsions futures de l'evolució dels boscos d'Europa

Les dades del SIBosC han servit per calibrar alguns dels paràmetres que empra el model en els seus càlculs. MiraBosc ha permès fer les consultes de l'IEFC i l'IFN3 sobre l'estat actual dels boscos. El model ha incorporat les previsions climàtiques de diferents escenaris futurs possibles i ha calculat l'evolució dels boscos. Finalment, el SIG MiraMon ha permès plasmar geogràficament els resultats obtinguts.

© CREAF 1997-