Webs relacionades
Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya
1988 Es constitueix el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) amb el triple objectiu de realitzar recerca sobre els sistemes ecològics terrestres, desenvolupar eines per millorar la gestió del medi i difondre aquests coneixements.
  S'inicia l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC). Un dels principals motius que va impulsar l'elaboració d'aquest inventari, al marge dels inventaris nacionals elaborats per l'antic ICONA, va ser la manca d'informació dels inventaris tradicionals sobre aspectes ecològics com són l'ús de la llum, l'aigua i els nutrients.
1994 Comença el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC) per determinar la superfície de bosc a Catalunya.
  Arrel de la gran quantitat de superfície de bosc cremada l'estiu d'aquell any (més de 62.500 ha, de les quals unes 39.000 van cremar en el gran incendi del Bages-Berguedà) es va decidir d'acord amb el DARP elaborar una sèrie de mapes que reflectissin el risc d'inici d'un incendi (Mapa de Models d'Inflamabilitat) i el possible comportament del foc (Mapa de Models de Combustible).
1995 Aprofitant el desenvolupament al centre d'un sistema d'informació geogràfica (MiraMon) es va decidir ampliar les cobertes a considerar fins a les 22 categories que reflecteix l'edició de 1993.
1997 Amb el desenvolupament de la informàtica (ordinadors cada cop més potents i programari cada cop més elaborat) i per facilitar l'accés a tota aquesta informació es va constituir el SIBosC. Inicialment incloïa el Mapa de Cobertes, l'Inventari Ecològic i els Mapes de Models, generats al centre i, a petició del Departament de Medi Ambient, les dades del Segundo Inventario Forestal Nacional (IFN2) a Catalunya.
  Per extreure el màxim profit de la informació obtinguda es va elaborar una aplicació informàtica (MiraBosc) per gestionar les dades de camp, de laboratori i els resultats obtinguts.
2000 S'inicia la publicació de la síntesi de resultats de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (gràcies a un ajut de la fundació Territoti i Paisatge de Caixa Catalunya).
2001 S'incorpora al SIBosC les dades del Tercer Inventario Forestal Nacional a Catalunya. El CREAF hi va intervenir en el mostreig d'algunes variables ecològiques, que ja s'havien mostrejat a l'IEFC, i en l'assignació de models i que han permès calcular, entre d'altres, la biomassa aèria, els factors d'expansió de la biomassa, el contingut de carboni a la biomassa, la vida mitja de les fulles i elaborar la segona edició del Mapes de Models de Combustible i de Models d'Inflamabilitat.
  Amb el temps les dades de l'IEFC es van integrar en una base de dades relacional i l'aplicació per gestionar-les (MiraBosc) va esdevenir un gestor de bases de dades.
2003 Es constitueix una versió en línia del gestor de bases de dades forestals (MiraBosc On-Line) per consultar la base per Internet.
2004 S'acaba la publicació de la síntesi de resultats de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya i de la primera versió del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya i dels Mapes de Models de Combustible i de Models d'Inflamabilitat. L'obra està formada per 10 volums, un per a cada una de les vuit regions forestals, un volum de mètodes i un resum per a tot Catalunya.
2005 Publicació dels indicadors ecològics en els llibres annexes a la publicació de l'IFN3 per demarcacions.
© CREAF 1997-