Webs relacionades
Sistema d'Informació dels Boscos de Catalunya
Publicació del SIBosC

Els inventaris forestals integrats al SIBosC són la base de múltiples estudis elaborats des de finals dels anys vuitanta i que han dont lloc a diferents tipus de publicacions d'àmbit forestal (caracterització dels boscos, gestió forestal, etc.).

La cartografia temàtica proporcionada per l'MCSC i els mapes de models són també analitzats en publicacions i congressos relacionats amb el món forestal, la prevenció d'incendis i la gestió del territori, però també des del punt de vista dels Sistemes d'Informació Geogràfics (SIG) i de la teledetecció.

Entre 2000 i 2004 el CREAF va publicar el resum de les dades de l'IEFC, MCSC i models en 10 volums: un per cada regió forestal, un resum de tot Catalunya i un darrer volum de mètodes.

Els boscos de Catalunya: Estructura, dinàmica i funcionament

El 2004 el Departament de Medi Ambient va publicar en la sèrie Documents dels Quaderns de medi ambient el llibre «Els boscos de Catalunya: Estructura, dinàmica i funcionament».

Tres dels deu capítols que conté, estan íntegrament formats per dades extretes del SIBosC, algunes de les quals apareixen en aquesta web.

El capítol "Les dades bàsiques dels boscos de Catalunya" està dedicat a la distribució i superfícies de les cobertes del sòl. A "Els inventaris forestals" s'explica la importància de les variables ecològiques mesurades en l'IEFC i IFN3. A "El bosc: espècies dominants, existències, estructura i altres característiques" es resumeix l'estat i composició dels boscos. En tres capítols més s'esmenta algun aspecte concret relacionat amb la gestió forestal, la relació entre l'aigua i l'estructura del bosc i el paper dels boscos en el segrest del carboni.

Indicadores dendrométricos en el marco de l'IFN3. Lleida

El 2005 el Ministeri de Medi Ambient va publicar els volums del Tercer Inventario Forestal Nacional corresponents a Catalunya. La publicació està formada per tres llibres a cada demarcació: les dades dasomètriques, l'evolució històrica del paisatge i els indicadors ecològics.

Aquest darrer volum es publica només a les quatre províncies de Catalunya i conté les dades d'existències de biomasses i quantitat de carboni, la biomassa i carboni en t/ha de branques i fulles i aèria total (totals i per classes diamètriques), la concentració foliar de nutrients, el pes sec de fulles per any de permanència, els models de combustible i els d'inflamabilitat.

Aquestes dades són el resultat del mostreig de les variables de tipus ecològic realitzat pel CREAF en conveni amb el MMA durant la realització de l'IFN3 a Catalunya.

La informació continguda al SIBosC ha servit (i encara ho fa) de base en l'elaboració de nombrosos treballs de llicenciatura i de doctorat, articles en revistes científiques i de divulgació, llibres, capítols de llibres i ponències en jornades i congressos sobre temes molt diversos (prevenció d'incendis forestals, regeneració postincendi, biodiversitat, productivitat, parametrització de models, teledetecció de variables forestals, patrons de distribució d'espècies, anàlisi i planejament del territori i infraestructures etc.).

© CREAF 1997-