Webs relacionades
Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya
L'IEFC com a calibrador de paràmetres de simulació

Les dades de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya han servit de base per calibrar alguns dels paràmetres del model de simulació del creixement dels boscos GOTILWA+.

S'han emprat, també, com a punt de partida (caracterització de l'estat actual dels boscos) en les simulacions dels possibles efectes que les diferents previsions de canvi climàtic (més temperatura i menys precipitació) poden produir en el desenvolupament dels boscos.

L'elevada diversitat de tipus de boscos presents a Catalunya ha afavorit que GOTILWA+ pugui simular no només els boscos mediterranis, sino també els d'altres latituds.

Indicadors ecològics en l'IFN3

El protocol de camp i laboratori de l'IEFC va servir de base per a la mesura de les variables ecològiques en la realització del Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) a Catalunya.

El CREAF, en conveni amb la Dirección General para la Biodiversidad va mesurar la biomassa de branques i fulles, el contingut de nutrients, l'índex d'àrea foliar, la vida mitja de les fulles, etc. Els resultats s'han publicat en cada un dels volums "Indicadores ecològicos en el marco del IFN3" que acompanyen la publicació de l'IFN3 per província a Catalunya.

Els volums inclouen també, per cada província, la segona edició del Mapa de Models de Combustible i del Mapa de Models d'Inflamabilitat.

Aplicació del protocol de l'IEFC

En les instruccions del "Manual de redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i plans simples de gestió forestal (PSGF)" del Centre de la Propietat Forestal s'especifica que el protocol per realitzar l'inventari forestal de les finques serà compatible amb el de l'IEFC i l'IFN3 i en l'apartat dels càlculs del contingut de carboni es remet a les dades de l'IEFC.

Les dades de l'IEFC han servit també per a l'elaboració d'informes sobre l'estat actual dels boscos o la quantitat de biomassa disponible i potencial (producció anual).


Ecological studies 176

L'estudi de les dades de l'IEFC ha donat lloc al capítol titulat "Confounding Factors in the Observational Productivity-Diversity Relationship" del llibre Ecological Studies nº 176 "Forest Diversity and Function", editat per Springer el 2005.

Aquest estudi conclou que com més espècies hi ha en un bosc més gran és la productivitat, sobretot en boscos d'esclerofil·les i coníferes i en els estadis inicials de formació del bosc (abans de que es tanquin les capçades). Tanmateix, la relació observada entre el nombre d'espècies (diversitat) i la productivitat, no està exempta d'influències, biòtiques o ambientals, externes.

© CREAF 1997-