Català

MATRÍCULA

El Màster Universitari en Teledetecció i SIG s'organitza amb la col·laboració de la UAB i l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH)-FUAB. Per completar el procés de preinscripció, inscripció i matrícula cal seguir diversos passos. Llegiu atentament el següent text, i en cas de dubte pregunteu a master@creaf.uab.cat:

1.- Preinscripció: Sol·licitar admissió al Màster mitjançant la pàgina oficial de màsters de la UAB (de gener a octubre de 2021):

Cal seguir les instruccions que trobareu en aquest enllaç:

En primer lloc, se us demanarà que ompliu un formulari per aconseguir un Número d'Identificació d'Usuari (si heu estat estudiants de la UAB prèviament, no cal que sol·liciteu un nou NIU). Posteriorment cal que ompliu el formulari de sol·licitud d'admissió, adjuntant els documents escanejats necessaris, i fer el pagamanent de la sol·licitud d'admissió que té un cost de 30,21 € a pagar amb targeta de crèdit o dèbit. En el darrer pas podreu descarregar i/o imprimir el comprovant de la sol·licitud.

 

Nota: Aquest import no es retornarà en cap cas.

2.- Inscripció/Reserva de plaça per al proper curs:

Uns dies després d'haver realitzat el procés d'admissió al Màster, rebreu la resposta dels coordinadors del Màster conforme heu estat admesos o no. En cas d'haver estat admès al Màster, podràs passar a realitzar el pagament de la inscripció/reserva de plaça mitjançant un enllaç que us facilitarà el coordinador. L'import de la inscripció és de 1000 € i es pot pagar mitjançant targeta de crèdit. El termini màxim per fer efectiu aquest pagament és de 15 dies. En cas que s'exhaureixi el termini i no s'hagi realitzat el pagament, la coordinació del màster tindrà dret a cobrir aquesta plaça amb una altra candidatura.

*A l'apartat d'observacions, poseu com a concepte "Màster Teledetecció i SIG"

Nota: El pagament d'aquest import us reserva una plaça per al proper curs. Aquest import només es retornarà en cas d'anul·lació del Màster.

3.- Matriculació:

La coordinació del màster es posarà en contacte amb l'estudiant per indicar-li la data de formalització de matrícula durant el mes de setembre, i fer el pagament de l'import restant per completar la matrícula del Màster, és a dir 3720 € (4720 € (79 € * 60 crèditos) -1000 €) per a estudiants comunitaris y 4940 € (5940 € (99 € * 60 crèdits) -1000 €) per a estudiants extracomunitaris. Aquest pagament es realitzarà mitjançant un enllaç que us facilitarà el coordinador.
* A l'apartat d'observacions, poseu com a concepte "Màster Teledetecció i SIG"

 

Tipus de pagament:

 

  - Pagament únic: s'aplicarà un 3% de descompte al total de la matrícula.

  - Pagament fraccionat (sense recàrrec) en dos terminis: 60% i 40%.

  - Finançament bancari sense interesos amb SABADELL FINCOM: 3,5 o 9 terminis.

   

  Per a més informació, contacteu amb: fuab.formacio.financament@uab.cat

   

  Deduccions en el preu de matrícula*:

   

  - Becaris Ministeri d´Educació, Cultura i Esports (MECD). Descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats.

  - Família Nombrosa (no inclou família monoparental) : Descompte del 50% del preu públic dels crèdits matriculats.

  - Minusvalidesa: Descompte del 100% del preu públic dels crèdits a partir del 33% de minusvalidesa.

  * Recordeu que aquestes deduccions no s'apliquen a la part privada del preu.


  Documents necessaris per realitzar a la matrícula 

   

  Estudiants Espanyols o d'altres països de la UE:

  - Formulari de matriculació ( facilitat per la coordinació del màster).

  - Original i fotocòpia (o còpia compulsada) del títol acadèmic per les dues cares o bé del comprovant de pagament de les taxes d´expedició del títol.

  - Fotocòpia del DNI

  - 2 fotografies de mida carnet (originals, NO fotocòpies).

  - Original i fotocòpia del carnet de Família Nombrosa / justificació de la minusvalidesa, etc. (si s'escau).

  - Resguard de la sol·licitud de beca.

   

  Estudiants d'altres països:

  - Formulari de matriculació ( facilitat per la coordinació del màster).

  - Original i fotocòpia (o còpia compulsada) del títol homologat o legalitzat o bé del comprovant de pagament de les taxes d´expedició del títol legalitzat. *

  - Fotocòpia del NIE o passaport.

  - 2 fotografies de mida carnet (originals, NO fotocòpies).

   

  * Un títol legalitzat ha de presentar la Apostilla de la Haya o bé els segells següents:
  - del Ministeri d'Educació del país d'origen del títol
  - del Ministeri d'Assumptes Exteriors del país d'origen del títol
  - de la representació diplomàtica espanyola en aquell país

  Nota: Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es concediran si es sol·liciten dins dels 30 dies següents a la formalització de la mateixa, i sempre que la persona interessada al·legui motius o causes personals justificades que no li permetin el seguiment normal del curs. En aquest cas, es descomptarà de l'import total de la matricula un 35% en concepte de despeses d'administració i serveis. 

Durada:

60 Crèdits ECTS

 

Dates de realització:
04/10/2021 - 27/05/2022


Horari:
Dilluns - Dijous: 16:30 - 20:30h
Divendres: 15 - 19h


Preu:
Comunitaris: 79 € per crèdit.

Extracomunitaris: 99 € per crèdit.

Inclou taxes i assegurança escolar.

Import taxes de sol·licitud d'admissió (30.21 €)

 

Premi als millors estudiants:

en finalitzar el Màster, els estudiants amb millors qualificacions rebran un premi de 1500 €. Es concedirà un premi per cada cinc estudiants.

 

Contacte master.td.sig@uab.cat

Matrícula