Abies alba (avet)

L’avet és una espècie relativament rara a Catalunya (poc més de 13.000 ha i menys de 15 milions de peus).Ara bé, més de la meitat del total d’avets que hi ha a Catalunya (i més de la meitat de les existències en volum amb escorça d’aquesta espècie) són a era Val d’Aran, on l’avet és l’espècie més abundant, amb uns 7 milions de peus. Allà l’avet és present a més de la meitat dels boscos. Més de 5,5 milions d’aquests peus es troben constituint veritables avetoses, que abasten una superfície d’unes 7.000 hectàrees. La segona comarca amb més avets és el Pallars Sobirà i la tercera l’Alt Urgell. A l’Alt Pirineu i Aran l’avet és la tercera espècie més abundant entre els 1.600 i 1.800 m (de fet, quasi el 14 % dels boscos que hi ha a Catalunya en aquesta franja altitudinal són d’avet) i és relativament abundant entre els 1.400 i els 2.000 metres. L’avet presenta una marcada preferència per les orientacions nord i nordest (taula 145).

 

A l’IEFC es van trobar avets en un total de 230 parcel·les, gairebé a la meitat de les quals l’avet era l’espècie dominant pel que fa a àrea basal. En aquestes parcel·les, la densitat mitjana era de 832 peus per hectàrea; l’àrea basal mitjana, de 36,6 m2/ha, i l’altura dominant, de 22,0 m. L’edat mitjana dels 113 arbres mostrejats era de 91 anys. L’avet té una fusta preuada i una producció notable, 8,4 m3/ha/any en volum amb escorça de mitjana per les parcel·les homogènies d’aquesta espècie (83, taula 149). La fusta de l’avet és poc densa, de mitjana a Catalunya 0,51 g/ cm3. L’índex d’àrea foliar de l’avet és el més alt de totes les coníferes, 4,7 m2 de fulles per cada m2 de sòl. La massa específica foliar de les fulles és de 18,56 mg/cm2.

 

En un passat recent l’avet ha estat sobreexplotat i com a conseqüència la seva àrea de distribució va anar minvant. Actualment es troba en expansió, especialment en detriment del pi roig i en menor mesura del pi negre. Mentre regenera sense problemes sota clapes dominades per pi roig o pi negre, aquests (especialment el pi roig) ho fa amb dificultat sota l’avet (taula 151). L’avet regenera perfectament sota la seva pròpia ombra.

 

Distribució segons l'orografia

Taula 145.         Distribució d’Abies alba d'acord amb l’orografia. Les superfícies (segona columna) es calculen a partir del nombre d'estacions de mostreig on l'espècie és dominant en cada interval. Per aquest motiu la suma de les superfícies en cada interval per  a totes les espècies pot donar un valor diferent al que per aquest interval dóna el Model Digital del Terreny (MDT). Vegeu les taules 2, 3 i 4. Aquesta discrepància és deguda, principalment,  que aquest MDT (resolució de 45 m) no reflecteix prou fidelment la microtopografia. A la tercera columna es dóna el percentatge de la superfície arbrada ocupada per l’espècie per als diferents intervals de cada variable topogràfica.

 

Altitud

(m s.n.m.)

Superfície (ha)

                   % dels boscos

0-200

0

0

200-400

0

0

400-600

0

0

600-800

101

0,05

800-1000

243

0,17

1000-1200

609

0,62

1200-1400

710

1,10

1400-1600

3.824

7,56

1600-1800

5.867

13,96

1800-2000

1.875

6,69

2000-2200

117

0,79

2200-2400

0

0

Pendent

(%)

Superfície (ha)

                   % dels boscos

0-10

0

0

10-20

595

0,25

20-30

576

0,25

30-40

1.995

0,88

40-50

1.976

1,15

50-60

3.336

3,04

60-70

2.229

3,27

70-80

1.679

4,68

³ 80

960

3,41

Orientació

Superfície (ha)

                   % dels boscos

N

4.483

2,61

NE

4.143

2,57

E

487

0,34

SE

361

0,27

S

223

0,15

SO

228

0,16

O

923

0,61

NO

2.500

1,51

 

Figura 25:           Percentatge d’estacions on l’espècie és present i on és dominant d'acord amb l’orografia. Cada percentatge s'ha calculat en relació amb el nombre total d'estacions mostrejades a Catalunya: 10.644. Abies alba es troba preferentment entre els 1.400 i els 2.000 m d’altitud sobre el nivell del mar. tot i que baixa esporàdicament fins als 800 m. Mostra una tendència a viure en zones de força pendent i té una preferència clara per les orientacions entre nord-oest i nord-est.

 Existències: classes diamètriques

Taula 146.  Distribució de les existències per classes diamètriques. Els valors mitjans es donen per a les estacions (83) on l'espècie ocupa almenys un 70% de l'àrea basal i té un recobriment de capçades d'almenys un 40%. Les existències es donen per a totes les estacions on és present l’espècie (230).

 

 

Densitat

Volum amb escorça

Volum de fusta

Classe

diamètrica (cm)

Mitjana (peus/ha)

Existències (milers de peus)

Mitjana (m3/ha)

Existències (milers de m3)

Mitjana (m3/ha)

Existències (milers de m3)

5 - 10

277,10

5.870

3,33

69,3

2,83

58,5

10 - 15

164,99

2.763

7,96

131,6

6,82

112,8

15 - 20

115,43

1.603

14,40

196,2

12,38

168,8

20 - 25

88,18

1.222

20,52

282,1

17,66

243,0

25 - 30

78,18

1.001

33,05

414,2

28,47

356,7

30 - 35

59,23

742

40,83

494,9

35,31

427,3

35 - 40

43,02

502

43,90

505,0

37,91

435,7

40 - 45

24,11

295

30,81

374,4

26,60

323,0

45 - 50

16,42

225

26,54

351,9

22,94

304,5

³ 50

40,29

492

140,05

1.755,7

121,68

1.522,5

Catalunya

906,98

14.715

361,38

4.575,3

312,60

3.952,9

Estructura de l’estrat arbori, arbustiu i virosta

Taula 147.  Estructura de l'estrat arbori i arbustiu. Per a cada àmbit i variable es dóna el valor mitjà i l’error estàndard per a les estacions (n) on l'espècie ocupa almenys un 70% de l'àrea basal i té un recobriment de capçades d'almenys un 40%. Si el nombre d’estacions és menor de 5, no es donen els valors. Peus 20 cm (%) és el percentatge de peus d’almenys 20 cm de diàmetre normal. 

 

 

Densitat

(peus/ha)

Peus 20 cm (%)

AB

(m²/ha)

DN

(cm)

IAF

(m²/m²)

RC

(%)

Cob

(%)

Virosta

(t/ha)

n

Catalunya

907 ± 64

38,5 ± 2,75

42,1 ± 1,98

26,4 ± 1,03

4,7 ± 0,19

74,7 ± 3,61

39,6 ± 7,38

5,9 ± 1,27

83

Àmbit Metropolità

Comarques Centrals

Comarques Gironines

Alt Pirineu i Aran

899 ± 63

38,9 ± 2,75

42,2 ± 2,03

26,4 ± 1,05

4,6 ± 0,20

73,9 ± 3,68

41,1 ± 7,47

5,9 ± 1,27

80

Àmbit de Ponent

Camp de Tarragona

Terres de l'Ebre

Demarcacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona

Girona

Lleida

891 ± 64

38,8 ± 2,78

42,1 ± 2,05

26,5 ± 1,06

4,6 ± 0,20

72,8 ± 3,55

41,1 ± 7,47

5,9 ± 1,27

79

Tarragona

Biomassa i producció

Taula 148.  Biomassa i producció. Per a cada àmbit i cada variable es dóna el valor mitjà i l’error estàndard per a les estacions (n) on l’espècie ocupa almenys un 70% de l’àrea basal i té un recobriment de capçades d’almenys un 40%. Si el nombre d’estacions és menor de 5, no es donen els valors. Les dues darreres columnes corresponen a la mitjana i la desviació típica de l’edat dels arbres calculada a partir d’una mostra de testimonis de fusta (N cores) de l’espècie. Si el nombre de cores és menor de 5 no es donen els valors.

 

 

Biomassa (t/ha)

PLAT

 

Edat

N cores

 

Aèria total

Fusta

Escorça

Branques

Fulles

(t/ha/any)

n

(anys)

 

Catalunya

213,3 ± 13,68

162,3 ± 10,96

24,7 ± 1,84

17,7 ± 0,92

8,6 ± 0,35

4,7 ± 0,25

83

87 ± 49

152

Àmbit Metropolità

Comarques Centrals

Comarques Gironines

Alt Pirineu i Aran

214,2 ± 13,99

163,1 ± 11,20

24,9 ± 1,88

17,7 ± 0,95

8,5 ± 0,36

4,6 ± 0,25

80

87 ± 50

143

Àmbit de Ponent

Camp de Tarragona

Terres de l'Ebre

Demarcacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona

Girona

Lleida

214,3 ± 14,15

163,1 ± 11,33

25,0 ± 1,90

17,7 ± 0,96

8,5 ± 0,36

4,6 ± 0,26

79

87 ± 50

143

Tarragona

 

Volum i producció

Taula 149.  Volum i producció. Per a cada àmbit i cada variable es dóna el valor mitjà i l’error estàndard per a les estacions (n) on l’espècie ocupa almenys un 70% de l’àrea basal i té un recobriment de capçades d’almenys un 40%. Si el nombre d’estacions és menor de 5, no es donen els valors. VAE 20 cm (%) és el percentatge del volum amb escorça dels peus d’almenys 20 cm de diàmetre normal. PVAE 20 cm (%) és el percentatge de la producció del volum amb escorça dels peus d’almenys 20 cm de diàmetre normal.

 

 

Volum (m³/ha)

 

Producció (m³/ha/any)

 

 

 

Amb escorça

Fusta

Escorça

VAE

 20 cm (%)

Amb escorça

Fusta

Escorça

PVAE

 20 cm (%)

n

Catalunya

361,4 ± 23,92

312,6 ± 20,67

45,2 ± 3,12

92,9 ± 1,90

8,4 ± 0,45

7,3 ± 0,40

1,0 ± 0,05

86,1 ± 2,26

83

Àmbit Metropolità

Comarques Centrals

Comarques Gironines

Alt Pirineu i Aran

362,3 ± 24,41

313,3 ± 21,08

45,4 ± 3,19

92,9 ± 1,91

8,2 ± 0,45

7,1 ± 0,40

1,0 ± 0,05

85,8 ± 2,29

80

Àmbit de Ponent

Camp de Tarragona

Terres de l'Ebre

Demarcacions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona

Girona

Lleida

362,6 ± 24,69

313,5 ± 21,33

45,5 ± 3,22

93,1 ± 1,91

8,2 ± 0,45

7,2 ± 0,40

1,0 ± 0,05

85,8 ± 2,31

79

Tarragona

Existències i superfície

Taula 150.  Existències i superfície. Les existències s’han determinat a partir de totes les estacions on és present l’espècie. Per a cada àmbit es donen les existències acumulades en nombre de peus, en volum amb escorça, en biomassa aèria total i en carboni aeri total.   De la mateixa manera es donen les existències incorporades com a producció anual del volum amb escorça, com a producció llenyosa aèria total i com a carboni incorporat a la fracció llenyosa aèria. La superfície corresponent a cada àmbit (darrera columna) s’ha determinat a partir del nombre d’estacions on l’espècie és dominant.

 

 

Existències acumulades en milers

Existències incorporades en milers

 

 

Nombre de peus

tones

tones de carboni

m³/any

tones/any

tones de carboni/any

Superfície

(ha)

Catalunya

14.715

4.575,3

2.715,9

1.375,9

111,1

62,1

31,4

13.346

Àmbit Metropolità

91

82,1

43,6

22,1

3,4

1,7

0,9

202

Comarques Centrals

54

12,8

7,7

3,9

Comarques Gironines

368

28,6

19,3

9,8

1,4

0,8

0,4

105

Alt Pirineu i Aran

14.201

4.451,9

2.645,3

1.340,1

106,3

59,6

30,2

13.039

Àmbit de Ponent

Camp de Tarragona

Terres de l'Ebre

Demarcacions

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona

96

82,1

43,7

22,1

3,4

1,7

0,9

202

Girona

675

111,3

67,1

34,1

2,9

1,6

0,8

211

Lleida

13.943

4.381,9

2.605,1

1.319,7

104,8

58,8

29,8

12.933

Tarragona

Regeneració

Taula 151.  Regeneració. La primera part de la taula mostra la regeneració d’espècies, presents al vol, quan Abies alba és dominant; n reg. és el nombre d’estacions on hi ha regeneració de cada espècie i n total el nombre total d’estacions on s’ha mesurat la regeneració. La segona part de la taula mostra la regeneració d’avet (quan és present al vol) sota un vol dominant d'altres espècies; n reg.  és el nombre d'estacions on Abies alba regenera i n total el nombre total d’estacions on s’ha mesurat la regeneració d’avet. Els valors es donen en nombre de peus per hectàrea. La darrera columna (Reg) és el percentatge d'estacions on regenera cada espècie.

 

Regeneració sota Abies alba de:

Mínim

Màxim

Mitjana

E.E.

n reg.

n total

Reg

Betula pendula

0

2.899

444

381

4

8

50,0

Fagus sylvatica

0

6.342

1.246

805

7

11

63,6

Sorbus aucuparia

0

4.141

1.233

379

13

16

81,3

Abies alba

0

13.510

2.553

545

28

29

96,6

Pinus sylvestris

0

414

82

89

1

5

20,0

Pinus uncinata

0

2.457

582

336

4

8

50,0

Regeneració de Abies alba sota:

Mínim

Màxim

Mitjana

E.E.

n reg.

n total

Reg

Pinus sylvestris

0

2.081

662

233

11

12

91,7

Pinus uncinata

0

13.576

1.401

777

16

19

84,2

Tarifes de cubicació

Taula 152.  Tarifes de cubicació pel volum amb escorça (dm3). La primera part de la taula és una tarifa de doble entrada: classe diamètrica i intervals d'altura, que permet una major precisió en la cubicació de les masses arbrades. La segona part de la taula, darrera fila, és una tarifa d’una sola entrada; classe diamètrica per a qualsevol altura. Si la mida de la mostra és inferior a 5, no es donen els valors.

 

 

 

Classe diamètrica (cm)

Altura (m)

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

³50

2-4

M

5

 

D.T.

2

4-6

M

9

 

D.T.

4

6-8

M

16

39

71

136

 

D.T.

3

16

15

26

8-10

M

22

55

97

 

D.T.

5

18

22

10-12

M

63

119

195

 

D.T.

17

27

38

12-14

M

132

220

352

 

D.T.

25

35

61

14-16

M

268

365

 

D.T.

41

68

16-18

M

421

601

905

1.022

1.970

 

D.T.

83

146

123

122

470

18-20

M

712

999

1.232

 

D.T.

110

189

215

20-22

M

1.035

2.850

 

D.T.

143

803

22-24

M

3.633

 

D.T.

1.455

Qualsevol

M

11

53

122

223

395

630

971

1.265

1.750

3.202

altura

D.T.

6

25

45

66

123

184

265

276

334

1.503

 

Taula 153.  Tarifa de cubicació per l’increment anual del volum amb escorça (dm3/any). La primera part de la taula és una tarifa de doble entrada: classe diamètrica i intervals d'altura, que permet una major precisió en la cubicació de les masses arbrades. La segona part de la taula, darrera fila, és una tarifa d’una sola entrada; classe diamètrica per a qualsevol altura. Si la mida de la mostra és inferior a 5, no es donen els valors.

 

 

 

Classe diamètrica (cm)

Altura (m)

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

³50

2-4

M

 

D.T.

4-6

M

0,54

 

D.T.

0,52

6-8

M

1,97

4,21

 

D.T.

1,59

2,54

8-10

M

2,40

4,86

 

D.T.

1,49

2,68

10-12

M

3,06

9,00

 

D.T.

2,11

5,99

12-14

M

5,51

11,73

5,09

 

D.T.

2,49

8,37

4,26

14-16

M

9,59

14,11

 

D.T.

3,39

5,19

16-18

M

14,70

11,74

24,99

 

D.T.

9,45

6,21

16,92

18-20

M

 

D.T.

20-22

M

15,52

36,78

 

D.T.

12,80

24,00

22-24

M

66,87

 

D.T.

57,23

Qualsevol

M

0,67

2,09

4,99

8,79

11,71

13,38

19,76

28,28

21,92

56,36

altura

D.T.

0,67

1,38

2,81

5,27

10,94

8,82

10,53

18,68

16,49

62,77

 

Taula 154.  Tarifes de cubicació pel volum de fusta (dm3). La primera part de la taula és una tarifa de doble entrada: classe diamètrica i intervals d'altura, que permet una major precisió en la cubicació de les masses arbrades. La segona part de la taula, darrera fila, és una tarifa d’una sola entrada; classe diamètrica per a qualsevol altura. Si la mida de la mostra és inferior a 5, no es donen els valors.

 

 

 

Classe diamètrica (cm)

Altura (m)

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

³50

2-4

M

4

 

D.T.

2

4-6

M

7

 

D.T.

3

6-8

M

13

32

62

114

 

D.T.

3

14

14

22

8-10

M

19

47

81

 

D.T.

4

16

18

10-12

M

52

99

171

 

D.T.

14

23

40

12-14

M

115

186

293

 

D.T.

23

31

50

14-16

M

236

329

 

D.T.

41

74

16-18

M

363

524

790

893

1.712

 

D.T.

78

133

88

144

438

18-20

M

621

868

1.064

 

D.T.

84

171

197

20-22

M

886

2.560

 

D.T.

164

703

22-24

M

3.272

 

D.T.

1.372

Qualsevol

M

9

45

105

193

341

549

838

1.092

1.560

2.835

altura

D.T.

6

22

41

62

115

163

236

255

280

1.329

Equacions al·lomètriques

Taula 155.  Equacions al·lomètriques. Per a cada parell de variables, independent (x) i dependent (y), es donen els paràmetres estimats a i b de l’equació al·lomètrica (y=a·xb). La taula inclou els valors mínim i màxim de la variable independent amb la qual s’ha dut a terme l’ajust, el coeficient de determinació (r2), l’error estàndard del valor estimat (EES) i la mida de la mostra (n). dn és el diàmetre normal de l’arbre, dn* és el diàmetre normal de l’arbre sense escorça i db és el diàmetre a la base de la branca.

 

Variable

 

 

 

 

 

 

 

Independent

Dependent

Mínim

Màxim

a

b

r2

EES

n

dn (cm)

Altura (m)

5,0

129,0

1,5861

0,6732

0,7735

0,2568

1.524

dn (cm)

Gruix d'escorça (mm)

5,0

85,0

0,6672

0,8175

0,5771

0,4924

433

dn* (cm)

Gruix d'escorça (mm)

5,0

85,0

0,8288

0,7708

0,5330

0,5175

433

dn (cm)

Diàmetre de capçada (m)

5,0

85,0

0,8000

0,4928

0,6312

0,2649

443

db (mm)

Pes sec de la branca amb fulles (g)

6,0

78,4

0,4466

2,2995

0,9203

0,3537

146

db (mm)

Pes sec de les fulles (g)

6,0

78,4

0,7235

1,8579

0,7839

0,5098

146

dn (cm)

Biomassa de branques amb fulles (kg)

5,1

75,1

0,1798

1,7177

0,7450

0,6518

185

dn (cm)

Biomassa de fulles (kg)

5,1

75,1

0,1544

1,4377

0,7329

0,5629

185


Indicadors dendromètrics

Taula 156.  Indicadors dendromètrics. Per a cada variable es dóna, d'acord amb la classe diamètrica, la mitjana (M) dels valors mesurats al camp i, a sota, la desviació típica de la mostra (D.T.). Si la mida de la mostra és inferior a 5, no es donen aquests valors.

 

Classe

 

Altura

Diàmetre de capçada

Gruix d'escorça

Creixement (mm/any)

Edat

diamètrica (cm)

(m)

(m)

(mm)

corrent

mitjà

(anys)

5 - 10

M

5,59

2,15

3,37

1,01

1,16

42,05

 

D.T.

1,69

0,59

1,69

0,96

0,60

22,36

10 - 15

M

9,08

2,72

5,22

1,38

1,11

70,76

 

D.T.

2,51

0,65

2,27

1,06

0,63

35,96

15 - 20

M

11,65

3,20

6,51

1,67

1,32

75,48

 

D.T.

2,78

0,77

2,63

1,15

0,71

37,35

20 - 25

M

13,50

3,61

8,07

1,85

1,57

77,60

 

D.T.

3,33

0,82

3,25

1,29

0,89

46,71

25 - 30

M

15,56

3,87

9,80

1,81

1,53

104,00

 

D.T.

3,67

0,97

4,58

1,52

0,79

49,82

30 - 35

M

17,05

4,67

10,84

1,63

1,30

119,58

 

D.T.

3,95

1,49

3,62

1,19

0,79

57,56

35 - 40

M

18,24

4,69

13,07

1,86

1,68

120,70

 

D.T.

4,11

0,89

4,16

1,60

1,01

53,46

40 - 45

M

19,26

4,71

15,27

1,93

2,27

109,82

 

D.T.

3,35

1,37

5,48

1,56

1,54

48,34

45 - 50

M

20,41

5,58

13,09

1,51

2,30

94,60

 

D.T.

4,92

1,31

4,83

1,04

0,82

44,26

³ 50

M

21,38

6,47

18,37

1,95

2,33

116,23

 

D.T.

5,63

1,92

6,65

1,47

1,25

46,43